Nu bygger vi en stor solpark tillsammans – och du kan äga en egen del direkt i parken

2021 är året då vi börjar bygga stora parker. Först ut är en 10 MW stor park i Småland. (Exakt plats kommer när vi skrivit på alla papper).

Den ligger nära staden, byggs på en mark som varit ett stort fält och bland annat fungerat som parkeringsplats. Vi tar inte ner skog och påverkar inte marken men vi gör en stor klimatnytta med anläggningen. Det här är inte – som vår park i Katrineholm – en besökspark utan en produktionsanläggning med maximal solenergi. Dessutom ett stort energilager som gör att vi kan sända ut solelen dygnet runt, även i mörkaste vinter. (Fast då blir det ju mindre el än på sommaren förstås.)

Solparken finansieras av ETC Sol, vårt solbolag som tar in pengar från ETC läsare och ger 2 procent i ränta. Rent formellt sparar du i B-aktier i bolaget, solcellerna är i grunden säkerheten och inkomsterna till ränta och amortering kommer från solelen direkt.

All el köps av vårt elbolag ETC El och skickas sen ut till våra elkunder. Parken kommer producera ungefär en fjärdedel av all el de konsumerar idag.

Risk? Sparande i B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti. Historisk avkastning är heller ingen garanti för framtida sådan. Vår säkerhet är att vi enbart investerar direkt i fler solceller med de andelar som B-aktierna utgör. 

Vill du vara med och gör det möjligt genom att spara i ETC Sol? Du kan spara i en klumpsumma eller månadsvis.

Du kan äga en egen del av parken

Du kan också äga en del av parken direkt och få elen för bara 1 öre/kWh (plus de statliga skatterna och andra fasta avgifter). Det du sparar är alltså mellanskillnaden mellan elpriset på Nordpool (som alla elhandlare köper från) och den ettöring du betalar.

Det här betyder att du själv äger paneler i vår park och då minskar du dina elkostnader. Skulle man räkna om det till ränta så har du 2 procent i avkastning om elpriset det året är 20 öre i inköpspris i snitt. Är elpriset 30 öre så har du drygt 3 procent i avkastning och så vidare. Ju högre elpris desto bättre ekonomi för dig, men det är alltid samma klimatnytta som för alla andra sparare.

En andel i parken kostar 10 000 kr och betyder att du äger paneler som producerar 900 kWh per år. I tjugofem år! Vill du veta mer så ser du uträkningarna här nedan.

Vad är skillnaden mellan att spara i ETC Sol och äga solceller själv i parken?

När du sparar i ETC Sol så har du tre månaders uppsägningstid på ditt sparande och en fast ränta per år som idag är 2 procent.

Nackdelen är att du inte får billigare el.

När du äger solceller i parken får du istället el från solcellerna för 1 öre per kWh och sparar då på elpriset. Panelerna ägs av dig och sitter i minst tjugofem år i parken. Om du under tiden vill ta hem solcellerna går det, det är ju dina, men det finns ingen återbetalning av investeringen som det finns vid ett vanligt sparande.

Det krävs att du har ETC El och det billigare priset ges som ett avdrag på fakturorna mellan april till september. Du kan bara äga solceller motsvarande det du konsumerar under perioden april-september. Om din förbrukning under perioden skulle överstiga det antal rabatterade kWh som dina köpta solceller ger så kommer priset att övergå till ordinarie spotpris.

Så mycket sparar du på solceller i vår park

Ett vanligt sparande i ETC Sol har idag 2 procent i ränta. Sparar du 10 000 kr ger det en ränteinkomst på totalt 2 000 kr under tio år. Om du istället äger solceller i parken får du elen hemskickad för 1 öre i inköpspris istället för det vanliga Nordpoolpriset.

Så ser ekonomin ut för att sätta upp egna solceller i våra parker

Det kostar 10 000 kr inkl moms att sätta upp 1000 W i vår park. Då garanterar vi att de får stå där och göra el i 25 år. Vi sköter anläggningen. Du får sedan köpa din el mellan april till september för 1 öre per kWh exkl moms under dessa 25 år. Om din förbrukning under perioden skulle bli högre än det du köpt solceller för kommer priset att övergå till ordinarie spotpris.

Om det priset under helåret är 20 öre så sparar du 19 öre plus moms = 23,75 öre per kWh. Det motsvarar en avkastning på 2,1 procent på din investering. Om priset är 30 öre (vilket har varit mer normalt) så sparar du 29 öre plus moms = 36,25 öre per kWh. Det motsvarar en avkastning på 3,25 procent. Ökar elpriset, så ökar avkastningen.

1000 W solceller producerar 900 kWh per år. De första tio åren. Sen sjunker det lite. Mätningen är beräknad som ett snitt på helåret, så det blir inget överskott. Ursprungsgarantierna och elcertifikaten är vår ersättning för att sköta anläggningen.

Det krävs att du har ETC El och det billigare priset ges som ett avdrag på fakturorna mellan april till september. Du kan bara äga solceller motsvarande det du konsumerar under perioden april-september. Om din förbrukning under perioden skulle överstiga det antal rabatterade kWh som dina köpta solceller ger så kommer priset att övergå till ordinarie spotpris.

Om du får ändrade förutsättningar och vill ta hem solcellerna och göra elen hemma så går det bra. Det är dina solceller. Det är alltid mer lönsamt att ha solcellerna hemma hos sig eftersom man inte får några överföringsavgifter eller energiskatter då.

Om du är intresserad går det till så att vi skickar en faktura på den anläggning som du vill ha. Efter att fakturan har betalats sätter vi upp din anläggning, skickar dig en bekräftelse och meddelar ETC EL den andel billigare el som du har rätt till.

Detta gäller vid köp av solcellerna

Ägaren till solcellerna förbinder sig att inneha ETC EL till sin hemadress.

För varje köpt och installerad kW får ägaren köpa motsvarande 900 kWh från ETC EL för priset 1 öre/kWh på elen baserad på priset från Nordpool exkl balanskraft, inköpsavgifter, energiskatt och moms under perioden april-september.  El utöver detta köps till ordinarie pris enligt överenskommet avtal vid ETC EL. Köpta solceller beräknas producera el under 25 år från inköpsdatum.

Elproduktion AB sköter anläggningen under 25 år från inköpsdatum, tar hand om solcellerna, monterar och reparerar utan extra kostnad under den tid som anläggningen är placerad i Solcellsparken. Elcertifikat och ursprungsgarantier tillfaller ETC Elproduktion i Katrineholm AB.

Ägaren kan när som helst säga upp sin plats i parken och välja att flytta sina solceller till annan plats.

För uppsägning av plats gäller tre (3) månaders uppsägningstid.

Gällande skatter och lagstadgade avgifter

Om lagstadgade avgifter och skatter eller andra myndighetsbeslut tillkommer har ETC El att justera debiteringen mot dig som kund utan avisering.

Force majeure

Om endera Part är oförmögen att fullborda sina åtagande enligt detta intyg till följd av omständigheter utanför dess kontroll och som inte rimligtvis kan ha beaktats vid ingången av det avtal som gällt vid köpet av solcellerna samt vars konsekvenser inte rimligtvis kunnat avvärjas ska detta beaktas som “Force Majeure”. Exempel på Force Majeure är krig, sabotage, epidemi, pandemi, blixtnedslag, eldsvåda, strejk, översvämning, förändrade regelverk, politisk aktion. Force Majeure är grund för friskrivning från eventuella finansiella konsekvenser eller liknande.